Gå till innehåll
Uddevalla Roddklubb
Uddevalla Roddklubb

Integritspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Uddevalla roddklubb, organisationsnummer 858500-6827, Box 501, 451 21 Uddevalla (nedan kallad Föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för medlemmar och målsmän för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SR. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
- Föreningsadministration
- Deltagande i föreningens träningsverksamhet
- Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
- Licenshantering
- Ansökan om bidrag
- Sammanställning av statistik och uppföljning
- Utbildningar arrangerade av föreningen
- Kontakt med medlem
- Hantering av nyckel och passertagg
- Besök på vår hemsida
- Publicering av material på hemsida och sociala medier

Genom att du tecknar ett medlemsavtal samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Tänk på att återkallelse av samtycke/radering av personuppgifter innebär att du inte längre kan vara medlem, delta på träningar/tävlingar eller ha kvar din behörighet i föreningen.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Laglig grund

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om personuppgifter och ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Föreningen har sin medlemsförteckning i IdrottOnline. IdrottOnline är Riksidrottsförbundets gemensamma datasystem för svensk idrott och i detta system registreras uppgifter som ges i samband med medlemsregistrering.
För bidrag och statligt stöd delas uppgifter med exempelvis Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Roddförbundet och Uddevalla Kommun. Uppgifter som delas för detta syfte är t.ex. för- och efternamn, personnummer och information om din aktivitet (verksamhet, tidpunkt och lokal).

Uppgifter delas vid tävlingar och andra arrangemang som anordnas med förbundet samt persondata för valda klubbrepresentanter.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Saknar du inloggningsuppgifter till IdrottOnline maila styrelsen, u.arodd@outlook.com och begär inloggningsuppgifter.

Om du inte av någon anledning inte har möjlighet att använda IdrottOnline kontakta styrelsen och begär ett registerutdrag med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
-Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
-Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
-Om personuppgifterna har behandlats olagligt
-Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
-Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du styrelsen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer alltid att finnas här på vår webbplats.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Adress dold

Stöd oss

Besöksadress

Lövåsberget 1
451 15 Uddevalla

Postadress

Box 501
451 21 Uddevalla

Kontakta oss

u.arodd@outlook.com